dptlogo2 fill 250x250

ประวัติความเป็นมากรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
พระพรหม พระนารายณ์
คือ พระผู้สร้างทั้งสามโลก มีสี่พักตร์ (จัตุรมุข) แปดหู (อัฎฐกรรณ) มีสี่กร ประทับยืนหรือนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว มีกายสีแดงบ้างก็ว่าสีเหลือง (ลัทธิลามะฝ่ายทิเบตว่ามีกายสีขาว) พระเนตรแดงอมเหลืองสวมชฎามกุฏ ใส่เครื่องประดับตกแต่ง และพวงมาลัยดอกไม้ขาว สองพระหัตถ์ด้านหน้าจะเป็นปางประทานอภัยและประทานพร สองพระหัตถ์ด้านหลังถือช้อน (สำหรับหยอดเนยในไฟ) บ้างว่าธารพระกร(ไม้เท้า) และมีหม้อใส่ฆี (น้ำมันที่ผลิตจากเนยเหลว) บางครั้งก็ถือพวงมาลัยลูกปัด และคณโฑน้ำ หรือคำภีพระเวท และต้นหญ้า มีธนูชื่อ ปรวีตะ วิมานของพระองค์อยู่ในพรหมโลก พาหนะคือ หงส์ชื่อว่า หงสะ วหน คือ พระผู้อยู่ในตำแหน่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ถนอมโลก มีลักษณะสี่กรทรงสังข์ ชื่อปัญจชันยะ ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ขวาล่างถือ จักร ชื่อ สุทรรศน์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา ชื่อเกาโมทติ สีกายของพระนารายณ์ไม่แน่นอน บ้างก็ว่าพระวรกายเป็นสีขาวในสมัยไตรดายุค พระกายเป็นสีแดง สมัยทวาบรยุค พระกายเป็นสีเหลือง ส่วนปัจจุบันที่เรียกว่ากลียุค พระกายเป็นสีเขียวและสีน้ำเงิน สวรรค์ที่ประทับเรียกว่า ไวกูณฐ์ พาหนะคือ ครุฑ
พระศิวะ พระพิฆเนศวร
คือ พระผู้เป็นใหญ่เหนือการสรรเสริญ เป็นผู้ล้างผู้ทำลาย ทำให้สะอาดปราศจากโทษมลทิน (กรุณา หรือชุบให้สะอาด) ทรงมีพระกายเป็นสีขาว สีสามตา พระเนตรที่สามตั้งตรงที่กลางหน้าผาก พระเกศาสีแดง หนึ่งพระพักตร์ บางปางมีสี่พระพักตร์ ที่ศอของพระองค์มีสีนิล ทรงประคำกระโหลกมนุษย์คล้องคอ มีสังวาลเป็นงูพันรอบคอ พระหัตถ์ซ้ายถืองู พระหัตถ์ขวาถือพระขันธกุมาร หรือกาติยะเทพแห่งสงครามที่สถิตอยู่บนเขาไกลาสในเทือกเขาหิมาลัย พาหนะคือ โคนนทิ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง(ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) พระวิฆเณศวร ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่าเป็นเจ้าแห่งความรู้ลักษณะของพระวิฆเณศวร มีรูปกายเป็นมนุษย์อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว(ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) สีกายสีแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง) มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) พาหนะคือ หนู

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
(5) ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา
(7) ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(8) ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
(9) ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นดังนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองควบคุมการก่อสร้าง
(5) กองนิติการ
(6) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(7) กองแผนงาน
(8) กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
(9) กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
(10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
(12) สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
(13) สำนักผังประเทศและผังภาค
(14) สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(15) สำนักพัฒนามาตรฐาน
(16) สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
(17) สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
(18) สำนักสถาปัตยกรรม
(19) สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและหน่วยงานภายในกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองควบคุมการก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
(3) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(4) ดำเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงานของรัฐ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(5) กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
(2) โฆษณา ปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการจัดทำผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของกรม
(4) ควบคุม ดูแล และให้บริการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง
(5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง
(2) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
(4) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัยคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างวัสดุโครงสร้าง หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง ตลอดจนการให้บริการและให้คำปรึกษา
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อการออกแบบ การก่อสร้างสำหรับงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม
(3) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุวิศวกรรม และปฐพีวิศวกรรมตามภารกิจของกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับและสถานที่ในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับงานพลับพลาพิธี
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและให้คำปรึกษาการออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธี และการจัดสถานที่ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานพลับพลาพิธี
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และจัดสถานที่ในงานพิธี เพื่อการต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศและของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(2) จัดระบบการสำรวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการของหน่วยงานภายในกรม
(3) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการให้บริการข้อมูล และจัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ให้แก่บุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

12. สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) กำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร
(4) กำกับการตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(5) กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(6) กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(7) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

13. สำนักผังประเทศและผังภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบายสู่ผังระดับเมืองและระดับพื้นที่
(2) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกำกับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายด้านการผังเมือง
(3) ให้คำปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

14. สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และตรวจสอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(4) วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ์
(5) ดำเนินการด้านพิจารณาคำร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมทั้งแจ้งมติคณะกรรมการผังเมือง และติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

15. สำนักพัฒนามาตรฐาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานและวิชาการ รวมทั้งกระบวนการด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(2) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(3) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง ติดตามและประเมินผลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านมาตรฐาน วิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

16. สำนักวิศวกรรมการผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(3) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(4) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ การวางแผนวิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

17. สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมาตรฐานและข้อกำ หนดในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล
(2) ดำเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมสุขาภิบาล
(3) ให้คำปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมสุขาภิบาล
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

18. สำนักสถาปัตยกรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการและคำปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท
(2) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ
(3) ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์
(4) กำหนดและจัดทำแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(5) วิจัย พัฒนา และเผยแพร่งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานมัณฑนศิลป์
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

19. สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง
(2) ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(3) ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูเมืองและเมืองใหม่
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบก่อสร้างเพื่อการโยธาธิการและผังเมือง
(5) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กำกับ และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนด
(6) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล
(7) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และสำรวจออกแบบเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ บูรณะและป้องกันพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ำท่วม
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ราชการบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา: ตามกฏกระทรวง 2558

DPT Logo

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

พันธกิจ

 1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
 3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ค่านิยม

 • มีจิตสาธารณะ
 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • ไม่เลือกปฏิบัติ
 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

เป้าประสงค์

 • เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
 • ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 • ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

 • มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง
 • ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน

dpt stagy

 

ยุทธศาสตร์การผังเมือง    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด   พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 ยุทธศาสตร์การอาคาร   ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง
เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร   มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง