ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Link ที่เกี่ยวข้อง  
  จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์
         
ความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 

1.
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค ได้แก่ ด้านกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน และข้อมูลอื่นๆ

2. เพื่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาคที่ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยสามารถใช้ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลผังประเทศ ผังภาค และฐานข้อมูลอื่นๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาทั้งเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังอนุภาค ด้วยระบบสารสนเทศ

4. เพื่อนำระบบสารสนเทศที่ได้ออกแบบและจัดทำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ในขั้นตอนการวางผังอนุภาคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สุด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 
     คลอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ พื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ และการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ