icon-thai icon_eng

Create PDF Recommend Print

บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ2ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ103ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ227ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ400ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ444ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ476ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ489ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ530ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ535ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ590ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ600ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ768ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ875ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ885ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ908ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ1062ทับ2558

-การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ175ทับ2558

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส10ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส12ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่อ92ทับ2558

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

-แผงลอยนี้ผมผู้ค้าเดิมมีสิทธิได้

-ไม่ออกใบอนุญาตไม่เลือกปฏิ บัติไม่ขัดกฎหมาย

-ต่อเติมบางส่วนในแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตด้วยหรือครับ

 

บทความสำหรับทุกหน่วยงาน

-เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

-เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง

-เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง

-เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ

-เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

-เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้

-เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้

-เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่

-เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ

-เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด

-เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

-เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ

-แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที

-ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า

-ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง

-ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

-ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง

-ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ

-กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่

-การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล

-การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน

-การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น

-การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

-การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

-ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

-ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

-ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม

-คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน

-คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

-ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

-ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้

-คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง

-คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ

-ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง

-คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา

-คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ

-จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย

-จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

-ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์

-ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง

-ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้

-ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก

-ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ

-มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่

-มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม

-มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

-มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา

-มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

-มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

-มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง

-ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี

-ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน

-รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่

-ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว

-ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง

-ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

-ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

-ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย

-วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

-วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ

-วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด

-สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ

-สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

-หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

-หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

-หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง

-ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

-อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง

-อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

-อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

You are here เผยแพร่ความรู้ บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง