icon-thai icon_eng

อยากบอกให้รู้

 • คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง

  คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : บริเวณที่มีกิจกรรมทุกชนิดที่มีการกระทำในลักษณะเป็นประจำ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะประกอบอยู่บนพื้นที่ดิน เหนือพื้นดินหรือใต้พื้นดินและไม่ว่าจะอยู่ ภายในอาคารหรือนอกอาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินแปลงนั้น ( ที่มา : กรมการผังเมือง ) ทางระบายน้ำสาธารณะ : หมายถึง ช่องน้ำไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะซึ้งกำหนดไว้ให้ระบายออกจากอาคารได้ ( ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ) ...

 • เมืองในฝัน

  เมืองในฝัน

  การประกวดภาพวาด "เมืองในฝัน" สืบเนื่องจากรัฐบาลได้จัดโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี" ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 5 ธันวาคม 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ากรมโยะาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกว...

 • บ้านลอยน้ำ

  บ้านลอยน้ำ

  การเกิดอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย สิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนับเป็นความสูญเสียที่มหาศาลของประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งคือ การให้บริการแบบบ้านเพื่อประชาชนที่มีอยู่...

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นพระโอรสลำดับที่ 62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระมารดาคือ พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพรรณราย ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406 และทรงเป็นต้นราชสกุล “จิตรพงศ์”

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ความหมายของ “การผังเมือง”

  ความหมายของ “การผังเมือง”

  การผังเมือง หมายความว่า การวาง จัดทำ และดำเนินการ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ...

  อ่านเพิ่มเติม...

You are here อยากบอกให้รู้