ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
15 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 250 เมตร
ประกาศ
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือชุดทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงของฐานราก
ประกาศ
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 207 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 15 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ระยอง
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) ความยาว 147 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศ
12 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ
08 ธ.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างอาคารเก็บและซ่อมบำรุงเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องจักรกลหนัก ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 1.580 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สตูล
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
ประกาศ
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.กำแพงเพชร
(ร่าง)ประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะหมู หมู่ ๑ ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๔๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
07 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าป่าสักบริเวณบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสะพานบางนางรมถึงรั้วกองบิน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
06 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th