ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
20 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านคลองห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ประกาศ
20 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภุมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
09 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
-ร่างประกาศเชิญชวน- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน (Local Road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding).
ประกวดราคา/สอบราคา
03 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รายการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
03 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ระยอง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องอาหารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ประกาศ
30 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว ๒๒๐ เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
23 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหนองจอก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองจอก หมู่6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
23 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่2 หมู่3 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
23 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 200 เมตร
ประกาศ
16 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นแม่น้ำชี จากสะพานแม่น้ำชีบ้านท่าตูม-สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2,848 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 มี.ค 2561 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านแสมชาย หมู่ที่ 9 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
16 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประกวดราคา/สอบราคา
15 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองบึงจาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคา/สอบราคา
14 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคา/สอบราคา
13 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณบ้านบอน หมู่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
13 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
09 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตรัง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่2) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
09 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 248 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
09 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๒๐๐ เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
08 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 หน้าวัดหาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th