ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 ธ.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง )
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ( 14 ธ.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง )
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ( 14 ธ.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 ธ.ค. 2560 / 2561 : สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา )