ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านคลองห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดตาก ( 20 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ตาก )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภุมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 20 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา )
-ร่างประกาศเชิญชวน- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน (Local Road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding). ( 09 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.เชียงใหม่ )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รายการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.พะเยา )