ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ( 28 มิ.ย. 2560 / 2560 : กรมโยธาธิการและผังเมือง )
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มิ.ย. 2560 / 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มิ.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี )
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ระยะทาง 1.500 กม.) ( 23 มิ.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.มหาสารคาม )