ร่างประกวดราคาจ้างงานจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา )
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 25 เม.ย. 2560 / 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ )
ประกวดราคาจ้างอาคารจอดรถยนต์ (30.22.10.02) อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 25 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ปัตตานี )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (72.14.10.01) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 25 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ปัตตานี )