ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม(เพิ่มเติม) กิจกรรม:ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 20 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม )
(ร่าง)ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้่ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร ( 12 มิ.ย. 2561 / 2562 : สนง.ยผจ.นครนายก )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางตะบูน ระยะที่ 2 ( 06 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.เพชรบุรี )
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่สลิด หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ( 05 มิ.ย. 2561 / 2560 : สนง.ยผจ.ตาก )