ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ ๕ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑,๐๙๙ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง เริ่มจากสะพานท่าเสาถึงหลังโรงงานราชาชูรส หมู่ ๑๖ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑,๕๒๕ เมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ ๓ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๘๓๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำไพร หมู่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๖๐ เหนือน้ำ) ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๐๖๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยช้างเผือก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๙๘๑ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ ๓ - บ้านโคก หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๑๑๑ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยซวก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๘ ท้ายน้ำ) ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว ๑,๑๖๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพืื้นที่ชุมชนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
05 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลหนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
04 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาจัดซื้อเรือดันผักตบชวาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
29 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
06 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.บุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รายการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ส.ค. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.อุดรธานี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะสำรวจชั้นดิน (แบบRotary) จำนวน 2 ชุด
สอบราคา
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
22 ส.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 21 เมตร
สอบราคา
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster