ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
23 มี.ค 2560 / 2559
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดใต้โกสุม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ความยาว 200 เมตร) โดยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทางบ้านหาดเสด็จ - บ้านทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
14 มี.ค 2560 / 2559
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประกวดราคา
ประกาศ
10 มี.ค 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
10 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สงขลา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (เขาน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีe-bidding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงหอพระจตุรมุข ม่อนจำศีล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง บ้านบินหยี หมู่ 5 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ความยาว 620 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทสรรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีดา หมู่ 2 ตำบลชานุมมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว 430 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
07 มี.ค 2560 / 2559
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
07 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือแบบทุ่นลอยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
07 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหรา บ้านบางบ้า หมู่ที่ 6 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
07 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
06 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
06 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สงขลา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
06 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สงขลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดน้ำบางกล่ำ (ระยะที่ 2) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธี e-biding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมลานจอดรถ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว 630 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster