ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามแบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 1


แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 2


แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 3

โบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่


โบสคริสต์ขนาดกลาง


โบสคริสขนาดเล็ก

 

มัสยิดขนาดใหญ


มัสยิดขนาดกลาง


มัสยิดขนาดเล็กโรงครัวและที่อาบนำ้ำ้ละหมาดขนาดใหญ่


โรงครัวและที่อาบนำ้ำ้ละหมาดขนาดเล็ก

: Presented by :  
ทัศนิกร นุ่มประทุม และ ธีรวัต ราชนิยม ... เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
(นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง)