กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม โดยมีประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยองเป็นผังแรก
เมื่อปี พ.ศ.  2526 จนถึงปัจจุบัน มีประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม  แล้วจำนวน  147 ผัง  เนื้อหาของผังเมืองรวมที่ผ่านมามี 2 มาตรการ
                     ประการแรก  เป็นเรื่องของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เป็นมาตรการในการกำหนดประเภทพื้นที่ทำประโยชน์
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน  โดยเน้นในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  และเน้นในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กฎกระทรวงผังเมืองกำหนดไว้
              ประการที่สอง เป็นแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง   เป็นการกำหนดขนาด แนวของเขตทางคมนาคมทั้งทางบก
และทางน้ำในปัจจุบันและอนาคต  ให้เป็นโครงข่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีแนวเขตทางสัญจรที่สะดวก  ปลอดภัย ตลอดจนก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการระบายน้ำที่ดีในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจภาครัฐที่พึงต้องดำเนินการ  แต่มิได้ดำเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์
ตามที่ผังเมืองได้กำหนดไว้
              นอกจากนี้  ในด้านการพัฒนาเมืองตามแนวทางที่กำหนดไว้ในผังเมือง  ยังมีงานอีกหลายประการ  ซึ่งยังมิได้จัดทำ
เช่นสวนสาธารณะ  ระบบระบายน้ำ   ระบบป้องกันน้ำท่วม  ทางรถจักรยาน    ที่จอดรถสาธารณะ  การปรับปรุงพื้นที่  และโครงการ
สาธารณูปโภคต่างๆ
              ในปัจจุบันการดำเนินการพัฒนาพื้นที่  มีหน่วยงานหลัก เช่น จังหวัด (งบประมาณผู้ว่า CEO)   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(เงินอุดหนุน)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าของพื้นที่) และ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างฝ่ายต่างดำเนินการ 
ยังขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ   ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นองค์กรหลักที่มีความพร้อมทางด้านช่าง
และการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดไว้สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองทางเทคนิคและ
ความรู้ทางช่างอย่างมีมาตรฐาน 

               กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงเห็นสมควรให้มีการร่วมมือกันระหว่างจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อจัดทำและดำเนินการโครงการพัฒนาด้านสาธารณะที่ได้กำหนดไว้ในผังเมือง  ซึ่งจะยัง
ประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแม่บทในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดความประหยัดในการลงทุน  และเกิดสมดุล
ในการพัฒนา  อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระจายงบประมาณเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม.....

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ]

ข้อมูลโดย : กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ : สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
จัดทำเว็บไซท์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - webmaster : ping