ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ( สงขลา )
ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง ( อุบลราชธานี )
ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสน ( นครปฐม )
ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องจอม ( สุรินทร์ )
ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน ( อุทัยธานี )