ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน ( อุทัยธานี )
ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ ( กำแพงเพชร )
ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ ( กาญจนบุรี )
ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช ( สุพรรณบุรี )
ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงดิน ( พิจิตร )