ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
15 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2 15 ส.ค 2560
ถึง 21 ส.ค 2560
23 มิ.ย. 2560 ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 *
13 ม.ค. 2560 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ปทุมธานี 6 *
13 ม.ค. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง ชลบุรี 6 *
25 พ.ย 2559 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ชลบุรี 6 *
16 ก.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ อุทัยธานี 6 *
14 ก.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนชนชายแดนบ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 6 *
14 ก.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนชนชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น แม่ฮ่องสอน 6 *
08 ก.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนอู่ทอง สุพรรณบุรี 6 *
02 ก.ย. 2559 เมืองกระบี่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) กระบี่ 6 *
25 ส.ค 2559 ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ - ประสาทสิทธิ์ ราชบุรี 6 *
05 ส.ค 2559 ผังเมืองรวมชุมชนนายาง-หนองจอก เพชรบุรี 6 *
07 เม.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชน ท่่าเรือน้ำลึกสงขลา สงขลา 6 *
29 ก.พ. 2559 ผังเมืองรวมเมืองระยอง ระยอง 6 *
18 ก.พ. 2559 ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านเก่า-แก่งเสี้ยน กาญจนบุรี 6 *
08 ก.พ. 2559 ผังเมืองรวมนนทบุรี นนทบุรี 6 *
29 ม.ค. 2559 ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) ศรีสะเกษ 6 *
05 ม.ค. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ 6 *
23 ธ.ค 2558 ชุมชนเกาะพยาม-เกาะช้าง ระนอง 6 *
21 ธ.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก นครนายก 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)