ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
15 ธ.ค 2560 ผังเมืองรวมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว 6 *
14 ธ.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนชานุมาน อำนาจเจริญ 6 *
06 พ.ย 2560 ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) สงขลา 6 *
03 พ.ย 2560 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง อุบลราชธานี 6 *
25 ต.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสน นครปฐม 6 *
17 ต.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องจอม สุรินทร์ 6 *
22 ก.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ กำแพงเพชร 6 *
21 ก.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน อุทัยธานี 6 *
14 ก.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช สุพรรณบุรี 6 *
14 ก.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ กาญจนบุรี 6 *
30 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) สมุทรสาคร 6 *
30 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี 6 *
29 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก เพชรบุรี 6 *
29 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงดิน พิจิตร 6 *
15 ส.ค 2560 ผังเมืองรวมชุมชนท่าคันโท กาฬสินธุ์ 6 *
23 มิ.ย. 2560 ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 *
13 ม.ค. 2560 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ปทุมธานี 6 *
13 ม.ค. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง ชลบุรี 6 *
25 พ.ย 2559 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ชลบุรี 6 *
16 ก.ย. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ อุทัยธานี 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)