คลิกเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง (@dpt.mail.go.th)

 

ข้อดี : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (@dpt.mail.go.th)
1. มีเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยสูง ในการเก็บรักษาความลับของทางราชการ
2. เป็น Web-based e-mail service ช่วยให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต
3. มีระบบเฝ้าระวังให้มีการตรวจไวรัสและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะอย่างเต็มที่ ตลอดเวลา
4. โครงสร้างระบบมีเสถียรภาพสูง โดยได้รับการดูแลจากทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ
5. มีการบันทึกข้อมูลจราจรไว้ 90 วัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6. มีการจัดการชั้นความลับและชั้นความเร็วให้แก่เอกสารราชการ
7. มีบริการนามสงเคราะห์เชื่อมต่อกับ "สมุดที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์" ของผู้ใช้ เพื่อความสะดวกในการติดต่องาน
8. มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3 GB ต่อ Mail Box (กำหนดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สรอ.)

ข้อเสีย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี (Free e-Mail)
1. ผู้ใช้บริการไม่สามารถบริหารจัดการระบบได้เอง
2. ไม่มีชื่อ Domain Name เป็นของตนเอง
3. มีความไม่ปลอดภัยสูง เสี่ยงต่อการถูกเปิดอ่านและทำสำเนา
4. ระบบอาจเกิดการขัดข้องจากการเกิดภัยธรรมชาติที่อยู่นอกประเทศไทย แต่ส่งผลต่อการใช้งานในประเทศ

* หลังจากดาวน์โหลดแบบคำขอไปแล้ว อ่านข้อตกลงการใช้งาน กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีฯ แล้วรอการติดต่อกลับทางโทรศัพท