ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชม จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์

ผังเมืองรวมชุมชุนพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี