ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จ.ชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่1)

ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (แก้ไขเพิ่มเติม)

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

ผังเมืองรวมชุมชนบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน