ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก - ม่วงเจ็ดต้น 

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2560

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 19 เมษายน 2560

 1.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2.บัญชีท้ายข้อกำหนด

3.ประกาศ

4.รายการประกอบการใช้ที่ดินอนาคต

5.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัด

7.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำร้องหรือข้อคิดเห็น

8.ผังคมนาคม

9.ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10.ผังเขต