ผังเมืองรวมชุมชุนพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนพนม 

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2560

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 เมษายน 2560

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพนม

5.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ปิด90วัน)

6.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง

7.รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัด

8.รายการประกอบผังคมนาคม(ปิด90วัน)

9.รายการประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต(ปิด90วัน)

10.บัญชีอุตสาหกรรมแนบท้าย(ปิด90วัน)