ผังเมืองรวมชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 10 เมษายน 2560

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. แผนผังแสดงโครงการคมนาคม
4. ข้อกำหนดเมืองบึงกาฬ การใช้ที่ดิน ปิด 90 วัน
5. บัญชีโรงงานผมรม.บึงกาฬ ปิด 90 วัน
6.รายการประกอบแผนผัง ปิด 90 วัน
7.รายการประกอบคมนาคม ปิด 90 วัน
8.ประกาศกรมโยธาธิการ ปิด 90 วัน
9.หลักเกณฑ์การพิจารณา ปิด 90 วัน
10.โปสเตอร์ A3 ปิด 90 วัน
11.ข่าว ปิด 90 วัน
12.รายละเอียดคววามร่วมมือ 90 วัน